ANBI

 • De naam van de instelling: Baptisten Gemeente Hardenberg
 • Adres: Burgemeester Schuitestraat 7a,  7772 BS HARDENBERG
 • Contactgegevens: info@baptistenhardenberg.nl
 • RSIN: 818369280

Doelstelling:

 • De Baptisten Gemeente Hardenberg heeft als doel om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden, hen die Jezus Christus aanvaard hebben als hun persoonlijke Verlosser, Zaligmaker en Heer, op belijdenis van hun geloof door onderdompeling te dopen en de leden van de gemeente te onderwijzen vanuit de Bijbel.

Beleidsplan:

 • Vanuit haar doelstelling streeft de Baptisten Gemeente Hardenberg er naar om:
 • een enthousiaste, levendige gemeente van Jezus Christus te zijn, waar jongeren en ouderen zich thuis voelen,
 • grote aandacht te hebben voor het levendmakende Woord van God,
 • mensen te stimuleren om trouw te zijn en zich met vreugde aan God en aan elkaar te geven,
 • aansprekend en uitnodigend te zijn voor buitenstaanders.
bijbel

We willen samen als gemeente deze visie handen en voeten geven, door: als gemeente  samen op te trekken, zorg en aandacht te schenken aan het persoonlijk geloofsleven, een belangrijke plek te geven aan het onderwijs (prediking en kringen), te investeren in aansprekende erediensten en samenkomsten, motiverende activiteiten in en rondom de gemeente, pastorale zorg geven aan elkaar, naar buiten treden en zichtbaar zijn (evangelisatie en zending), en diaconaat dat om mensen geeft.

Daarnaast is de onderstaande tekst van toepassing:

In de Baptisten Gemeente Hardenberg staat de Bijbel centraal. De Bijbel is het Woord van God en we nemen het van kaft tot kaft.

De Bijbel is de bron, waaruit we kracht en troost putten en tegelijkertijd de norm waaraan we ons leven toetsen. Niet wat we zelf denken of voelen is het belangrijkste in ons leven, maar wat God te zeggen heeft.

Toch draait ons geloof niet om een Boek, maar geloven wij bovenal in een Persoon: Jezus Christus. Kenmerkend voor ons geloof is dat Hij de belangrijkste plaats in neemt.

Wij geloven dat Hij Gods Zoon is, onze Verlosser, die voor ons gestorven is aan het kruis maar ook weer is opgestaan. Wij herdenken elke maand bij het Avondmaal zijn lijden en sterven. Zijn stem is Gods stem.

Zijn liefde is Gods liefde die we mogen ontvangen, onvoorwaardelijke liefde! We hoeven er niet voor te presteren, alleen maar in Hem te geloven.

We geloven dat Jezus Christus de weg voor ons heeft vrijgemaakt om vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest van God en Jezus Christus. De Heilige Geest wil ons vullen met Gods liefde en de gezindheid van Christus, zodat we die liefde in woorden en daden doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.

We geloven dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus noodzakelijk is om te kunnen leven naar Gods wil.

Bestuursfuncties:

 • Voorzitter, secretaris, raadslid

Het beloningsbeleid:

 • Gastsprekers ontvangen een onkostenvergoeding. Voor de overige taken is geen beloningsbeleid van toepassing

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 • Zie onder “Activiteiten
 • Zie financieel overzicht bij onderstaande buttons
Scroll naar boven